Tehliarsky murovací prvok malých formátov

- ľahké navrhovanie a stavanie v systéme BRITTERM
- rozmery v modulovom systéme
- spojenie na pero a drážku
- rýchle a jednoduché murovanie
- úspora malty a pracovného času
- vhodný podklad pre omietku

- mechanická pevnosť
- požiarna odolnosť
- tepelná a zvuková izolácia
- ekologická nezávadnosť
- vlhkosť muriva do 1,5 %
- akumulačná a difúzna schopnosť

Tehla plná
Výrobok je určený pre murovanie nosných stien, pilierov a deliacich nosných a nenosných priečok. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Murovací prvok má premaltovanú ložnú aj styčnú škáru. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na hrubú vrstvu malty.
CDm
Výrobok je určený pre murovanie nosných stien, pilierov a deliacich nosných a nenosných priečok. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Murovací prvok má premaltovanú ložnú aj styčnú škáru. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na hrubú vrstvu malty.
CV 14
Výrobok je určený pre murovanie nosných stien, pilierov a deliacich nosných a nenosných priečok. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Murovací prvok má premaltovanú ložnú aj styčnú škáru. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na hrubú vrstvu malty.

Technické údaje

Murovací prvok - tehla (EN 771-1)

Murovací prvok - tehla (EN 771-1)

 BRITTERM 44 brúsená M BRITTERM 44 brúsenáBRITTERM 38 brúsená
Tvar
Rozmery (lu x wu x hu) 1) (mm)440 x 250 x 249440 x 250 x 249380 x 250 x 249

Rozmerové tolerancie

 

kategóriaT1+T1+T1+
odchýlka (mm)luwuhuluwuhuluwuhu
± 8± 6± 1± 8± 6± 1± 8± 6± 1
kategóriaR1+R1+R1+
max. rozsah (mm)luwuhuluwuhuluwuhu
139113911291
Rovinnosť ložnej plochy (mm)111
Rovnobežnosť ložných plôch (mm)222
Informatívna hmotnosť (kg)23,024,521,5
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m3)840895910
Pevnosť v tlaku 2) N/mm28810
Skupina murovacieho prvku podľa EN 1996-1-1222
Percentuálny podiel dutín (%)max. 55max. 55max. 55
MrazuvzdornosťNPD (F0)NPD (F0)NPD (F0)
NasiakavosťNPDNPDNPD
Obsah aktívnychrozpustných solíNPD (S0)NPD (S0)NPD (S0)
Faktor difúzneho odporu
podľa EN 1745
5/105/105/10
Súdržnosť (N/mm2)0,300,300,30
 
 BRITTERM 30 brúsenáBRITTERM 25 brúsená 
Tvar 
Rozmery (lu x wu x hu) 1) (mm)300 x 250 x 249250 x 375 x 249 
Rozmerové toleranciekategóriaT1+T1+ 
odchýlka (mm)luwuhuluwuhu   
± 7± 6± 1± 6± 8± 1   
kategóriaR1+R1+ 
max. rozsah (mm)luwuhuluwuhu   
10919111   
Rovinnosť ložnej plochy (mm)11 
Rovnobežnosť ložných plôch (mm)22 
Informatívna hmotnosť (kg)17,822,5 
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m3)950965 
Pevnosť v tlaku1)(N/mm2)1212 
Skupina murovacieho prvku podľa EN 1996-1-122 
Percentuálny podiel dutín (%)max. 55max. 55 
MrazuvzdornosťNPD (F0)NPD (F0) 
NasiakavosťNPDNPD 
Obsah aktívnychrozpustných solíNPD (S0)NPD (S0) 
Faktor difúzneho odporu
podľa EN 1745
5/105/10 
Súdržnosť (N/mm2)0,300,30 

Poznámky:
1) Rozmery murovacieho prvku: lu – dĺžka, wu – šírka, hu – výška;
2) Pevnosť v tlaku murovacieho prvku je daná ako priemerná pevnosť v tlaku, získaná pomocou skúšok podľa normy EN 772-1 čl. 7.2.4, pričom povrch ložných plôch skúšobných prvkov je vyrovnaný zabrúsením;
NPD – Vlastnosť sa nedefinuje.

Murivo
Tehla plná CDm CV 14
Hrúbka neomietnutého muriva (mm) 440 290 140 65 365 240 115 440 290 140
Spotreba tehál (ks/m2) 133 89 44 22 95 64 32 66 44 22
302 307 314 339 260 266 278 150 152 157
Spotreba malty 1) (l/m2) 89 55 24 7 73 42 23 68 41 22
Plošná hmotnosť muriva (kg/m2) bez omietky 2) 843 555 268 124 526 340 174 565 368 187
s obojstrannou omietkou 3) 890 602 315 171 573 387 221 612 415 234
Poznámky: 1) Spotreba malty (l/m2) bola počítaná pri priemernej hrúbke ložnej škáry 12 mm a styčnej škáry 10 mm; 2) Plošná hmotnosť muriva bola počítaná pri priemernej hrúbke ložnej škáry 12 mm a styčnej škáry 10 mm z obyčajnej murovacej malty s objemovou hmotnosťou 2000 kg/m3; 3) Plošná hmotnosť muriva bola počítaná s obojstrannou omietkou hrúbky 15 mm z vápennocementovej malty s objemovou hmotnosťou 1550 kg/m3.
Požiarna odolnosť (EN 1996-1-2)
Doba požiarne odolnosti tfi,dTehla plnáCD m
Hrúbka neomietnutého muriva (mm)
440290140365240115
Požiarnestenynosné (min)REI-M 180REI-M 90-REI-M 180REI-M 90-
nenosné (min)EI-M 180EI-M 90-EI-M 180EI-M 90-
Deliacestenynosné (min)REI 240REI 240REI 90REI 240REI 240REI 90
nenosné (min)EI 240EI 240EI 120EI 240EI 240EI 120
Nedeliace steny nosné (min)R 120R 90R 60R 120R 90R 60

Poznámky:
1) Hrúbka požiarnych stien platí pre jednovrstvové steny bez povrchovej úpravy;
2) Pri murovaných konštrukciách zhotovených z murovacích prvkov s perom a drážkou s nevyplnenými styčnými škárami sú použité hodnoty pre steny bez povrchovej úpravy;
3) U nosných stien bola predpokladaná využiteľnosť odolnosti steny viac ako 60 %;
4) Hrúbka stien pre nenosné murivo je platná len pre steny, ktorých štíhlostný pomer (pomer výšky k hrúbke) je menší ako 40.

 

Doba požiarnej odolnosti tfi,d
CV 14
Hrúbka neomietnutého muriva (mm)
440290140
Požiarne stenynosné (min)REI-M 180REI-M 90REI 90
nenosné (min)EI-M 180EI-M 90EI 120
Deliace stenynosné (min)REI 240REI 240R 60
nenosné (min)EI 240EI 240 
Nedeliace steny nosné (min)R 120R 90 

Poznámky:
1) Hrúbka požiarnych stien platí pre jednovrstvové steny bez povrchovej úpravy;
2) Pri murovaných konštrukciách zhotovených z murovacích prvkov s perom a drážkou s nevyplnenými styčnými škárami sú použité hodnoty pre steny bez povrchovej úpravy;
3) U nosných stien bola predpokladaná využiteľnosť odolnosti steny viac ako 60 %;
4) Hrúbka stien pre nenosné murivo je platná len pre steny, ktorých štíhlostný pomer (pomer výšky k hrúbke) je menší ako 40.

Trieda reakcie na oheň
Tehla plná CDm CV 14
Trieda reakcie na oheň 1) A1 - nehorľavé A1 - nehorľavé A1 - nehorľavé
Trieda konštrukčného prvku z hľadiska reakcie na oheň 2) D1 D1 D1

Poznámky: 1) Podľa rozhodnutia Európskej komisie 94/611/EHS sa murivo zaraďuje do triedy reakcie na oheň A1 – nehorľavé, bez požiadavky na skúšanie; 2) Konštrukcia v čase požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru, v čase požiarnej odolnosti sa konštrukcia nezapáli a neuvoľňuje sa z nej teplo.

Tepelnotechnické údaje
Tehla plná CDm CV 14
R R R
(m2K/W) (m2K/W) (m2K/W)
Hrúbka neomietnutého muriva (mm)
440 290 140 65 365 240 115 440 290 140
Tabuľková 0,55 0,37 0,2 0,1 0,56 0,38 0,21 0,78 0,53 0,28
hodnota
Pevnosť muriva v tlaku pri použití obyčajnej malty
Tehla plná CDm CV 14
Skupina murovacieho prvku podľa STN EN 1996-1-1 1 2 2
Pevnosť murovacieho prvku v tlaku (N/mm2) 25 15 15
Normalizovaná pevnosť murovacieho prvku v tlaku fb (N/mm2) 19,25 15,33 16,20
Pevnosť murovacej malty v tlaku fm (N/mm2) 1,0 2,5 5,0 1,0 2,5 5,0 1,0 2,5 5,0
Súčiniteľ K 0,55 0,45 0,45
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk=K.fb0,7.fm0,3 (N/mm2) 4,36 5,74 7,07 3,04 4,00 4,93 3,16 4,16 5,12
Návrhová pevnosť muriva v tlaku fd=fkM (N/mm2) 1,98 2,61 3,21 1,38 1,82 2,24 1,44 1,89 2,33

Poznámky: 1) Normalizovaná pevnosť murovacieho prvku v tlaku bola získaná vynásobením priemernej pevnosti v tlaku súčiniteľom δ podľa tabuľky A1 normy STN EN 772-1, ktorý vyjadruje vplyv rozmerov skúšobnej vzorky na pevnosť murovacieho prvku v tlaku; 2) Súčiniteľ K bol určený na základe tabuľky 3.3. normy STN EN 1996-1-1 podľa typu a skupiny murovacieho prvku a podľa typu použitej malty (obyčajná malta); 3) Pod pojmom obyčajná malta sa rozumie malta s objemovou hmotnosťou viac ako 1300 kg/m3; 4) Charakteristická pevnosť muriva v tlaku s obyčajnou maltou bola určená pri úplnom vyplnení ložných škár muriva maltou, v prípade iného spôsobu vyplnenia ložných škár murivo nebude spĺňať pevnostné parametre uvedené v tabuľke 5) Súčiniteľ spoľahlivosti materiálu γM bol určený podľa NA1 normy STN EN 1996-1-1/NA pre murivo z murovacích prvkov kategórie I na maltu predpísaného zloženia (obyčajná murovacia malta) hodnotou γM = 2,2.

Pevnosť muriva v šmyku
Počiatočná charakteristická pevnosť muriva v šmyku fvk0 Tehla plná CDm CV 14
obyčajná malta pevnostnej triedy M1 – M2 (N/mm2) 0,10 0,10 0,10
M2,5 - M9 (N/mm2) 0,20 0,20 0,20
M10 - M20 (N/mm2) 0,30 0,30 0,30
ľahká malta (N/mm2) 0,15 0,15 0,15

Poznámka: 1) Počiatočná charakteristická pevnosť muriva v šmyku bola určená podľa tabuľky 3.4 normy STN EN 1996-1-1.

Pevnosť muriva v ohybe
Charakteristická pevnosť muriva v ohybe pre smer porušenia v rovine Tehla plná CDm CV 14
rovnobežnej s ložnými škárami fxk1 obyčajná malta pevnostnej triedy M1 – M2,5 (N/mm2) 0,10 0,10 0,10
M5 - M20 (N/mm2) 0,10 0,10 0,10
kolmej na ložné škáry fxk2 obyčajná malta pevnostnej triedy M1 - M2,5 (N/mm2) 0,20 0,20 0,20
M5 - M20 (N/mm2) 0,40 0,40 0,40

Poznámka: 1) Charakteristická pevnosť muriva v ohybe bola určená podľa článku 3.6.3 normy STN EN 1996-1-1.