Všeobecná charakteristika stropného systému IPEĽSKÝCH TEHELNÍ (IT)

Polomontovaný keramický stropný systém IT je súčasťou kompletného tehlového systému BRITTERM.

Príklady použitia stropného systému IT

Polomontovaný keramický stropný systém IT je súčasťou kompletného tehlového systému BRITTERM.

Používa sa pre stropy montované na stavbe z keramických stropných nosníkov FERT-KNPV a keramických stropných vložiek MIAKO. Pri použití keramického stropného systému IT je nutné spolupracovať s odborníkom na základe spracovaného projektu pre maximálne rovnomerné zaťaženie pre jednotlivé dĺžky keramických stropných nosníkov FERT-KNPV a keramických stropných vložiek MIAKO.

Keramický stropný nosník FERT-KNPV ďalej „KSN FERT-KNPV“
Tvarovka >KNT DELTA – 250x150x50 mm
Betón Trieda C20/25
Výstuž Priestorová priehradová výstuž typ E z betonárskej ocele triedy B500A. Prídavná výstuž z betonárskej ocele triedy B500A
Rozmer 150x204x1250-7250 mm, 150x254x7500-8250 mm
Inf. hmotnosť 16,2 – 18,5 kg/bm
Keramická nosníková tvarovka DELTA (KNT DELTA)
Rozmer250x150x50 mm
Prierez150x50 mm
Inf. hmotnosť1,60 kg

Keramická stropná vložka MIAKO ďalej „KSV MIAKO“

KSV MIAKO je konštrukčným prvkom stropného systému IT. KSV MIAKO je možné zabudovať len výlučne s KSN FERT-KNPV tohto stropného systému IT podľa pravidiel pre uvedenú konštrukciu. KSV MIAKO je keramická, vyľahčená dutinami.
Technické parametre KSV MIAKO 14/45
Rozmer 250x360x140 mm
Informatívna hmotnosť 9,5 kg
strong>Mechanická odolnosť 2,3 kN
Osová vzdialenosť KSN FERT-KNPV 450 mm
Technické parametre KSV MIAKO 18/45
Rozmer250x360x180 mm
Informatívna hmotnosť10,0 kg
Mechanická odolnosť2,3 kN
Osová vzdialenosť KSN FERT-KNPV450 mm
Technické parametre KSV MIAKO 18/60
Rozmer250x510x180 mm
Informatívna hmotnosť17,0 kg
Mechanická odolnosť2,3 kN
Osová vzdialenosť KSN FERT-KNPV600 mm
Technické parametre KSV MIAKO 23/45
Rozmer250x360x230 mm
Informatívna hmotnosť16,0 kg
Mechanická odolnosť2,3 kN
Osová vzdialenosť KSN FERT-KNPV450 mm
Tepelný odpor stropu
Pri výpočtoch potreby tepla je potrebné počítať s hodnotou tepelného odporu pri hrúbke stropu 220 mm R= 0,248 m2 KW-1, 240 mm R= 0,269 m2 KW-1, 270 mm R=0,31 m2 KW-1, 290 mm R=0,33 m2 KW-1
Požiarna odolnosť
PMaximálna hodnota požiarnej odolnosti ( pre neomietnutú konštrukciu) činí TH=30 min.*
Požiarna odolnosť
PMaximálna hodnota požiarnej odolnosti ( pre neomietnutú konštrukciu) činí TH=30 min.*
Hodnoty zvukovej nepriezvučnosti stropu
Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 45 dB Hodnota kročajovej nepriezvučnosti Ln,w = 80 dB* *Hodnoty sú informatívne
Hodnoty zvukovej nepriezvučnosti stropu
Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 45 dB Hodnota kročajovej nepriezvučnosti Ln,w = 80 dB*

*Hodnoty sú informatívne

Spotreba materiálu a minimálne rozmery drevených prvkov montážneho podopretia stropnej konštrukcie z keramických stropných nosníkov FERT-KNPV a stropných vložiek MIAKO počas výstavby

Poznámky: - Tiaž stropu bola vypočítaná pri objemovej tiaže výplňového betónu 24 kN/m3, tiaže stropných nosníkov 0,19 kN/m a tiaže stropných vložiek 0,17 kN/kus pre MIAKO 18/60, 0,13 kN/kus pre MIAKO 18/45 a 0,14 kN/kus pre MIAKO 23/45; - Rozmery drevených prvkov montážneho podopretia platia pri maximálnej vzdialenosti stojok 1750 mm v rovine rovnobežnej s nosníkmi, 1500 mm v rovine kolmej na nosníky a pri svetlej výške podlažia maximálne 3000 mm; - Rozmery drevených prvkov boli vypočítané pri použití ihličnatého dreva triedy C16, rozmery v zátvorke platia pri použití ihličnatého dreva triedy C24. Možnosti využitia stropného systému IT

Konštrukčné riešenie stropného systému IT má široké možnosti použitia. Je vhodný na výstavbu rodinných domov, obytných budov, rekreačných zariadení a podobne. Jeho využitie sa doporučuje aj na prístavby, ako sú garáže, dielne a poľnohospodárske objekty. Konštrukcia je dobre využiteľná, jeho prednosti sa dajú dobre využiť aj pri obnove, prístavbe, nadstavbe, či riešení podkrovných priestorov.

STATICKÉ POSÚDENIE STROPNÉHO SYSTÉMU IT

Maximálne rovnomerné zaťaženie pre stropnú dosku s keramických stropných nosníkov FERT-KNPV v osovej vzdialenosti 600 mm pri použití keramických stropných vložiek MIAKO 18/60 a nadbetonávky hrúbky 40, resp. 60 mm

MRdnávrhová hodnota odolnosti prierezu v ohybe v kNm vrátane vlastnej tiaže stropu;
VRdnávrhová hodnota odolnosti prierezu v šmyku v kN vrátane vlastnej tiaže stropu;
qdnávrhová hodnota maximálneho rovnomerného plošného zaťaženia v kN/m2 bez vlastnej tiaže stropu (qd = qk x G + pk x Q);
charakteristická hodnota vlastnej tiaže stropu:
- hr. stropu 220 mm, osová vzdialenosť nosníkov 600 mm g1k = 3,07 kN/m2;
- hr. stropu 240 mm, osová vzdialenosť nosníkov 600 mm g1k = 3,57 kN/m2;
wcnadvýšenie stropu v mm, ktoré treba zabezpečiť pred zmonolitnením stropu.

Poznámky:
Nadbetonávku hrúbky 40, resp. 60 mm treba zhotoviť z betónu triedy C20/25 s maximálnym zrnom kameniva 8 mm, membránu treba vystužiť zváranými sieťami priemer 5/150x150 mm, ktoré treba stykovať presahom min. 300 mm.

Maximálne rovnomerné zaťaženie pre stropnú dosku s keramických stropných nosníkov FERT-KNPV v osovej vzdialenosti 450 mm pri použití keramických stropných vložiek MIAKO 18/45 a nadbetonávky hrúbky 40, resp. 60 mm

MRdnávrhová hodnota odolnosti prierezu v ohybe v kNm vrátane vlastnej tiaže stropu;
VRdnávrhová hodnota odolnosti prierezu v šmyku v kN vrátane vlastnej tiaže stropu;
qdnávrhová hodnota maximálneho rovnomerného plošného zaťaženia v kN/m2 bez vlastnej tiaže stropu (qd = qk x G + pk x Q); charakteristická hodnota vlastnej tiaže stropu:
- hr. stropu 220 mm, osová vzdialenosť nosníkov 450 mm g1k = 3,13 kN/m2;
- hr. stropu 240 mm, osová vzdialenosť nosníkov 450 mm g1k = 3,62 kN/m2;
wcnadvýšenie stropu v mm, ktoré treba zabezpečiť pred zmonolitnením stropu.

Poznámky:
Nadbetonávku hrúbky 40, resp. 60 mm treba zhotoviť z betónu triedy C20/25 s maximálnym zrnom kameniva 8 mm, membránu treba vystužiť zváranými sieťami priemer 5/150x150 mm, ktoré treba stykovať presahom min. 300 mm.
Pri nosníkoch, označených ružovou farbou pri výpočte rovnomerného zaťaženia bol rozhodujúci priehyb stropu.

Maximálne rovnomerné zaťaženie pre stropnú dosku so zdvojenými keramickými stropnými nosníkmi FERT-KNPV v osovej vzdialenosti 600, resp. 750 mm, pri použití keramických stropných vložiek MIAKO 18/60, resp. 18/45 a nadbetonávky hrúbky 40, resp. 60 mm

MRdnávrhová hodnota odolnosti prierezu v ohybe v kNm vrátane vlastnej tiaže stropu;
VRdnávrhová hodnota odolnosti prierezu v šmyku v kN vrátane vlastnej tiaže stropu;
qdnávrhová hodnota maximálneho rovnomerného plošného zaťaženia v kN/m2 bez vlastnej tiaže stropu (qd = qk x G + pk x Q);
charakteristická hodnota vlastnej tiaže stropu:
- hr. stropu 220 mm, osová vzdialenosť nosníkov 750 mm g1k = 3,53 kN/m2;
- hr. stropu 240 mm, osová vzdialenosť nosníkov 750 mm g1k = 4,04 kN/m2;
- hr. stropu 240 mm, osová vzdialenosť nosníkov 600 mm g1k = 4,20 kN/m2;
wcnadvýšenie stropu v mm, ktoré treba zabezpečiť pred zmonolitnením stropu.

Poznámky:
Nadbetonávku hrúbky 40, resp. 60 mm treba zhotoviť z betónu triedy C20/25 s maximálnym zrnom kameniva 8 mm, membránu treba vystužiť zváranými sieťami priemer 5/150x150 mm, ktoré treba stykovať presahom min. 300 mm.
Pri nosníkoch, označených ružovou farbou pri výpočte rovnomerného zaťaženia bol rozhodujúci priehyb stropu.

Maximálne rovnomerné zaťaženie pre stropnú dosku s keramickými stropnými nosníkmi FERT-KNPV v osovej vzdialenosti 450 mm pri použití keramických stropných vložiek MIAKO 23/45 a nadbetonávky hrúbky 60 mm

MRdnávrhová hodnota odolnosti prierezu v ohybe v kNm vrátane vlastnej tiaže stropu;
VRdnávrhová hodnota odolnosti prierezu v šmyku v kN vrátane vlastnej tiaže stropu;
qdnávrhová hodnota maximálneho rovnomerného plošného zaťaženia v kN/m2 bez vlastnej tiaže stropu (qd = qk x G + pk x Q);
charakteristická hodnota vlastnej tiaže stropu hr. 290 mm g1k = 4,31 kN/m2;
wcnadvýšenie stropu v mm, ktoré treba zabezpečiť pred zmonolitnením stropu.

Poznámka:
Nadbetonávku hrúbky 40, resp. 60 mm treba zhotoviť z betónu triedy C20/25 s maximálnym zrnom kameniva 8 mm, membránu treba vystužiť zváranými sieťami priemer 5/150x150 mm, ktoré treba stykovať presahom min. 300 mm.

Geometria a výstuž keramických stropných nosníkov FERT-KNPV pre osovú vzdialenosť 600 mm pri použití keramických stropných vložiek MIAKO 18/60 a nadbetonávky 40 mm resp. 60 mm

Geometria a výstuž keramických stropných nosníkov FERT-KNPV pre osovú vzdialenosť 450 mm pri použití keramických stropných vložiek MIAKO 18/45 a nadbetonávky 40 mm resp. 60 mm

Geometria a výstuž zdvojených keramických stropných nosníkov FERT-KNPV pre osovú vzdialenosť 600 mm a 750 mm pri použití keramických stropných vložiek MIAKO 18/45 a keramických stropných vložiek MIAKO 18/45 a nadbetonávky 40 mm resp. 60 mm


Geometria a výstuž keramických stropných nosníkov FERT-KNPV pre osovú vzdialenosť 450 mm pri použití keramických stropných vložiek MIAKO 23/45 a nadbetonávky 60 mm

Poznámky:
Rozpätie prekladov bolo stanovené tak, že k svetlému rozpätiu lc bola pripočítaná menšia z hodnôt výška prekladu d/2, alebo dĺžka uloženia u/2.
Spolupôsobiaca šírka bef bola stanovená podľa článku 5.3.2.1 normy STN EN 1992-1-1 [3.3].