1907

Počiatky priemyselnej výroby sa datujú od roku 1907. Zakladateľmi výroby v Lučenci boli Rakottyayovci. Už v minulosti vyrábal závod rôznorodý sortiment výrobkov ako drenážky, krytiny, obkladačky, rôzne tvarovky, stropnice a v čase okupácie za druhej svetovej vojny aj šamotové výrobky.

1925

Od pôvodných majiteľov odkúpila závod v roku 1925 firma Krausz, ktorá vlastnila už v tom čase aj závod na výrobu krytiny v Poltári. Ako slobodná živnosť bola prevádzaná na základe živnostenského listu, vystaveného 20.6.1929. Továreň patrila Elemírovi Krauszovi, bývalému obyvateľovi Lučenca, ktorý zahynul počas rasovej perzekúcie.

1945

Po II. svetovej vojne bola na továreň uvalená národná správa rozhodnutím Povereníctva priemyslu a obchodu v Bratislave podľa nariadenia v SNR a za národného správcu bol menovaný Ing. Ján Marko.

Továrne boli potom znárodnené vyhláškou Ministerstva priemyslu a zaradené do Východoslovenských tehelní.

1950

Vyhláškou toho istého ministerstva boli s účinnosťou od 1.1.1950 vyčlenené z majetkovej podstaty Východoslovenských tehelní, n.p. Košice a k tomu istému dňu začlenené do novozriadeného podniku Ipeľských tehelní n.p. Lučenec.

1951 – 1987

V priebehu prvých desaťročí pozostával podnik z početných tehelní, so stálou i sezónnou výrobou, rozložených v južnej časti Stredoslovenského regiónu. Prešiel postupnými organizačnými, technickými a technologickými zmenami, modernizáciou, postupnou koncentráciou výroby a zánikom sezónnych závodov.

1988

V roku 1988 bol národný podnik pretransformovaný na štátny podnik a v tom období mal 12 závodov, respektíve prevádzok /Lučenec, Fabianka, Breznička, Poltár I, Poltár II, Tornaľa, Hajnačka, Zvolen, Prievidza, Nitrianske Pravno, Závod pomocných prevádzok, Ťažobnodopravný závod,/ a cca 1100 zamestnancov so sídlom v Lučenci.

1990

Od roku 1990 prebiehali postupné zmeny súvisiace s odčleňovaním niektorých závodov reštitúciami malou a veľkou privatizáciou.

1996

1. septembra 1996 vznikla vyčlenením zo štátneho podniku akciová spoločnosť Ipeľské tehelne, so sídlom v Lučenci s cca 300 zamestnancami. Súčasťou akciovej spoločnosti sú výrobné závody Lučenec – Fabianka, Breznička, 1 stredisko závodu Poltár, Tornaľa, servisné stredisko ťažby a dopravy v Zelenom.

Dnes…

Hlavným predmetom činnosti akciovej spoločnosti je výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika, výroba pálených výrobkov, výroba stavebných dielcov, keramickej prefabrikácie a vybraných betonárskych výrobkov ako i doplnkových výrobkov z keramiky a tehliarskych surovín.

Fotogaléria – História